Spausdinti

Kryptys ir prioritetai

Kryptys ir prioritetaiGreitai besikeičianti verslo ir socialinė aplinka, vartotojų poreikiai ir skaitmenizavimas, griežtėjantys aplinkosauginiai reikalavimai ir atsinaujinančių energijos išteklių plėtra, klimato kaitos tikslai skatina pergalvoti savo veiklos strategijas. Inovacijos – viena iš priemonių padedančių įmonėms prisitaikyti prie verslo aplinkos pokyčių, efektyvinti savo veiklą, racionaliau panaudoti turimus resursus bei ieškoti naujų galimybių rinkai ir vartotojams pateikti naujus produktus, prekes ar paslaugas, taip išlaikant savo konkurencingumą ir užtikrinant veiklos tęstinumą, o tyrimai yra neatsiejama inovacijų kūrimo proceso dalis.

Šiandien energetikos sektorius išgyvena didelius pokyčius, o inovacijos yra svarbi tai įgalinanti dalis. Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje konkurencingumas, patikimumas, įtakos klimato kaitai ir aplinkos oro taršos mažinimas bei šalies verslo dalyvavimas siekiant energetikos pažangos yra pagrindinės strategijos įgyvendinimo kryptys, prie kurių įgyvendinimo prisideda visos EPSO-G  įmonių grupės įmonės. Mūsų grupės inovacijų kryptys yra šios:

  • Pažangus ir efektyvus turto valdymas
  • Pažangus ir efektyvus sistemų valdymas ir stebėsena
  • ITT ir skaitmenizavimas
  • Verslo organizavimas ir naujos paslaugos

Pažangus ir efektyvus turto valdymas

Pažangus ir efektyvus turto valdymasEnergijos rinkų plėtrai ir efektyviam veikimui reikalinga patikima infrastruktūra, įgalinanti keistis ir tiekti vartotojams energiją tada, kai jos reikia, ir tiek, kiek reikia. Todėl energijos perdavimo sistemų infrastruktūros plėtra turi būti optimali ir atitinkanti rinkos bei vartotojų poreikius, o įrenginių eksploatacijai ir priežiūrai turi būti taikomi nauji metodai ir priemonės, tobulinami procesai, ne tik užtikrinantys patikimą įrenginių veikimą, bet taip pat užtikrinantys saugias darbo sąlygas.

Šios inovacijų krypties prioritetai:

Tinklo ilgalaikis planavimas ir optimizavimas

Ilgalaikiam perdavimo tinklo planavimui būtina turėti planavimo įrankius: metodikas ir modeliavimo programinę įrangą, kad būtų galima įvertinti tinklo plėtros scenarijus ir optimizuoti techninius perdavimo tinklo plėtros sprendimus, pagrįstus skirtingais techniniais, ekonominiais ir aplinkosaugos kriterijais, atsirandančiomis naujomis technologijomis, bei remtis verslo modeliais.

Pažangus ir rizikos vertinimu paremtas turto valdymas

Elektros ir gamtinių dujų perdavimo sistemų saugumas, patikimumas bei techninės priežiūros ir remonto darbų efektyvumas, sukuriant ir įdiegiant rizikos vertinimu grįstus turto priežiūros ir valdymo metodus bei atitinkamas technines ir organizacines priemones jiems įgyvendinti. Rizikos valdymu grįstas metodas leistų nustatyti rizikingiausias perdavimo tinklų vietas bei kryptingai ir efektyviausiu būdu naudoti operatorių išteklius šių tinklų eksploatacijai.

Medžiagos ir technologijos

Naujų medžiagų bei novatoriškų technologijų, kurios leistų efektyviau valdyti perdavimo infrastruktūrą, optimizuojant eksploatavimo, techninės priežiūros bei turto būklės tyrmo ir įvertinimo operacijas, paieška, tyrimai ir pritaikyas perdavimo sistemoje. Šių inovatyvių priemonių naudojimas leistų pagerinti esamų sistemų patikimumą ir lankstumą, vykdant perdavimo paslaugas bei sukuriant naują infrastruktūrą.

Sauga ir aplinkosauga

Norint turėti saugią, tvarią ir konkurencingą perdavimo sistemą, būtina plėtoti saugos ir aplinkosaugos sritį. Programa orientuota į aptarnaujančio personalo naujoviškų apsaugos priemonių bei aplinką saugančių technologijų (pvz. triukšmo mažinimo ar/ir išmetamųjų dujų filtravimo sistemų) naudojimą.

Pažangus ir efektyvus sistemų valdymas ir stebėsena

Pažangus ir efektyvus sistemų valdymas ir stebėsenaEnergijos sistemų veikimo patikimumas ir tiekimo saugumas, naujų sistemų lankstumą didinančių priemonių integravimas, energijos rinkų modeliavimas įvairiais periodais bei skirtingų energijos sistemų sąsajų tyrimai, inovatyvūs technologiniai bei organizaciniai sprendimai, leisiantys užtikrinti efektyvesnių sistemų valdymą bei kokybę.

Šios inovacijų krypties prioritetai:

Sistemos stebėsena ir valdymas (įrankiai ir sistemos)

Perdavimo sistemos stebėsenos ir valdomumo didinimas plėtojant metodus, technologijas ir įrankius, padedančius valdyti, apdoroti ir keistis sistemų kintamųjų parametrų (matavimų bei prognozių) duomenimis realiu laiku tiek tarp perdavimo sistemos operatorių (PSO) stabilumo, tiek ir su skirstomųjų tinklų operatoriais (STO). Ši sritis taip pat apima sistemų statinio ir dinaminio stabilumo modeliavimo įrankius, kai patikimas sistemos veikimas bus paremtas sisteminių paslaugų iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių (AEI), STO, energijos kaupiklių ir kt., naujų procedūrų (pvz. veikimo apsaugos priemonių ir veikimo atkūrimo planų), strategijų (pvz. rizikų vertinimas) ir modelių (pvz. tikimybinių metodų taikymas) išplėtojimu.

Elektros energetikos sistemų dažnio stabilumui užtikrinti būtinų parametrų kontrolės sistemos integruotos tarp operatorių ir tinklų naudotojų. AEI prognozavimo technikos ir informacijos bei komunikacijos technologijos (ICT), optimaliai išnaudojant AEI bei išlaikant energijos tiekimo saugumo ir kokybės reikalavimus.

Naujų lanksčių sistemos valdymo priemonių integravimas

Esamų ir naujų sistemų lankstumo galimybių diegimas:

  • energijos kaupimo įrenginių pritaikymas greitiems galios ir energijos uždaviniams spręsti plėtojant sistemines paslaugas;
  • reguliavimo apkrova (RA) paslaugų plėtojimas apimant įrankius ir RA valdymo metodus;
  • elektromobilių ir kitų elektros vartotojų elgsenos modeliavimas, kiekybiškai vertinant lankstumą iš skirstomojo tinklo.

Sistemų valdymo ir rinkų sąveikos sprendimai

Rinkos ir tinklo realaus laiko veikimo sąsaja susijusi su sisteminių paslaugų vystymu siekiant sukurti įrankius ir metodus, leidžiančius trumpuoju laikotarpiu (įskaitant realaus laiko veikimą) optimizuoti energijos srautus, atsižvelgiant į AEI generuojamų galių kintamumą ir dėl to pasunkėjusį energijos perdavimo sistemų valdymą. Sisteminių paslaugų vystymui būtina atlikti tyrimus ir išvystyti rinkos modelius priartinant energijos rinkų veikimą prie perdavimo sistemų veikimo, palengvinant perdavimo sistemų veikimo režimus. Viso to tikslas – pasiekti optimalią skirtingų energijos šaltinių sudėtį efektyviai veikiant energijos rinkai ir užtikrinant tiekimo saugumą.

Skirtingų energijos sistemų sąveika

Skirtingų energijos perdavimo sistemų (elektros ir dujų) sąveikos tyrimų ir inovatyvių sprendimų paieška, leidžianti modeliuoti sąsajas tarp elektros ir dujų sistemų, vystyti identifikuojant abipuses sąveikos naudas ir iššūkius (pvz. elektros sistemos adekvatumo ir tiekimo saugumo vertinimas atsižvelgiant į dujų sistemos veikimą), apimant inovatyvius tyrimus (pvz. dujų gamyba panaudojant perteklinę elektros energiją (angl. power-to-gas)) ir tokių dujų patiekimas į dujų sistemą. Vėliau šios dujos gali būti naudojamos elektros energijos gamybai tradicinėse dujų elektrinėse. Tai leistų vystyti lanksčias paslaugas ir užtikrinti patrauklias energijos kainas vartotojams ir gamintojams.

ITT ir skaitmenizavimas

ITT ir skaitmenizavimasŠiandienis verslas ir jo plėtra neįsivaizduojama be ITT ir procesų skaitmenizavimo, automatizavimo ir robotizacijos. Procesų skaitmenizavimas ne tik leidžia dirbti efektyviau ir greičiau, bet taip pat įgalina saugoti ir analizuoti visą informaciją skaitmeninėje erdvėje, kuri tampa prieinama nepriklausomai nuo vietos ir laiko.

Šios inovacijų krypties prioritetai:

Duomenų mainai ir komunikacijos technologijos

Pasirinkti efektyviausias ir lanksčias ryšio protokolo technologijas, standartizuoti protokolus, kurie leistų mažinti prisijungimo prie protokolo išlaidas. Inicijuoti poreikį kurti naujas duomenų mainų ir komunikacijos technologijas, daiktų internetą ir t.t.

Veiklos procesų skaitmenizavimas

Procesų skaitmenizavimas, automatizavimas ir robotizavimas yra pagrindinė priemonė užtikrinti grupės įmonių vykdomų rutininių ir pasikartojančių procesų efektyvinimą bei didelių duomenų masyvų ir duomenų apdorojimą.

Pasitelkus analitinius sprendimus ir dirbtinį intelektą sprendimus galima priimti artimus realiam laikui. Siekiant užtikrinti greitą reakciją, lankstumą ir prisitaikymą prie besikeičiančios situacijos tik tinkamai išanalizuota informacija ir suformuluoti pasiūlymai sprendimui priimti gali užtikrinti efektyvų valdymo sistemų darbą bei operatyvinės veiklos darbą įmonėse.

Tokios inovacijos turėtų pagreitinti įmonių veiklos procesus, užtikrinti tinkamą jų kokybę, sumažinti veiklos kaštus.

Verslo organizavimas ir naujos paslaugos

Verslo organizavimasVerslo organizavimo ir naujų paslaugų inovacijų kryptis orientuota į EPSO-G įmonių grupės siekį efektyvinti veiklą. Ši inovacijų grupė apima naujų paslaugų ir produktų kūrimą ir diegimą, vidinių veiklos procesų tobulinimą ir automatizavimą.

Šios inovacijų krypties prioritetai:

Naujos paslaugos ir produktai klientams

Sritis apima dar neturėtų, įmonių grupei naujų paslaugų ir produktų sukūrimą, vystymą ir pardavimą rinkoje arba esamų paslaugų ir produktų esminius patobulinimus. Inovacijos turėtų pagerinti klientų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis ir produktais, generuoti naujus pajamų srautus grupės įmonėms ir/ar socioekonominę naudą.

Įmonių ir įmonių grupės pagalbinės veiklos inovacijos

Sritis apima naujoves ir inovacijas, susijusias su nauju funkcijų vykdymu grupės įmonėse ar visoje įmonių grupėje. Inovacijos turėtų būti susijusios su vidaus procesų tobulinimu, t. y. turimų žmogiškųjų, technologinių ir finansinių išteklių racionaliu panaudojimu, našumo didinimu, geresne padalinių ir įmonių tarpusavio komunikacija, darbo organizavimo principais, švaistymo mažinimu, darbo sąlygų gerinimu.